Loading...
MODULES2021-10-20T01:07:55+00:00

ASM 2.0

Chủ đề: ASM, DMS

Thiết lập Tuyến, Giao tuyến cho nhân viên Sales; Phê duyệt điểm bán mở mới, trạng thái điểm bán; Quản lý dữ liệu bán hàng
0,0 đ

SD 2.0

Chủ đề: SD, DMS

Thiết lập Tuyến, Giao tuyến cho nhân viên Sales; Phê duyệt điểm bán mở mới, trạng thái điểm bán; Quản lý dữ liệu bán hàng
0,0 đ

SUP 2.0

Chủ đề: SUP, DMS

Thiết lập Tuyến, Giao tuyến cho nhân viên Sales; Phê duyệt điểm bán mở mới, trạng thái điểm bán; Quản lý dữ liệu bán hàng
0,0 đ

ADMIN 2.0

Chủ đề: admin, DMS

Thiết lập phân quyền nhân viên và Tạo chỉ tiêu bán hàng
0,0 đ

RSM 2.0

Chủ đề: RSM, DMS

Thiết lập Tuyến, Giao tuyến cho nhân viên Sales; Phê duyệt điểm bán mở mới, trạng thái điểm bán; Quản lý dữ liệu bán hàng
0,0 đ

NPP 2.0

Chủ đề: NPP, DMS

Trung gian kết nối dữ liệu sản phẩm từ công ty đi đến các đại lý hoặc người tiêu dùng
0,0 đ

Our Happy Clients

We are proud of our clients, and only work with the very best.