Loading...
MODULES2021-10-20T01:07:55+00:00

ASM 2.0

Chủ đề: ASM, DMS

Thiết lập Tuyến, Giao tuyến cho nhân viên Sales; Phê duyệt điểm bán mở mới, trạng thái điểm bán; Quản lý dữ liệu bán hàng
0.0đ

SD 2.0

Chủ đề: SD, DMS

Thiết lập Tuyến, Giao tuyến cho nhân viên Sales; Phê duyệt điểm bán mở mới, trạng thái điểm bán; Quản lý dữ liệu bán hàng
0.0đ

SUP 2.0

Chủ đề: SUP, DMS

Thiết lập Tuyến, Giao tuyến cho nhân viên Sales; Phê duyệt điểm bán mở mới, trạng thái điểm bán; Quản lý dữ liệu bán hàng
0.0đ

ADMIN 2.0

Chủ đề: admin, DMS

Thiết lập phân quyền nhân viên và Tạo chỉ tiêu bán hàng
0.0đ

RSM 2.0

Chủ đề: RSM, DMS

Thiết lập Tuyến, Giao tuyến cho nhân viên Sales; Phê duyệt điểm bán mở mới, trạng thái điểm bán; Quản lý dữ liệu bán hàng
0.0đ

NPP 2.0

Chủ đề: NPP, DMS

Trung gian kết nối dữ liệu sản phẩm từ công ty đi đến các đại lý hoặc người tiêu dùng
0.0đ

Our Happy Clients

We are proud of our clients, and only work with the very best.