Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

MODULE MANAGER GENERIC

0,0 đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 36000.0đ/tháng/tài khoản
Các chức năng chính:
- Tạo các thông tin cho đối tượng cần quản lý: bao gồm tên mã, hình ảnh, địa điểm, vị trí cần quản lý và các thông tin chi tiết khác,...
- Giao đối tượng quản lý cho các cán bộ phụ trách theo các chỉ dẫn cụ thể
- Nhận thông báo và kiểm tra các công việc đã được thực hiện, xem thống kê qua các biểu đồ phân tích