Loading...
MODULE2019-11-29T04:31:28+00:00
View Larger Image

DMS GIAO HÀNG - QUẢN LÝ

0.0đ

Chọn Mua

Chi phí sử dụng hàng tháng:

  • Miễn phí khởi tạo
  • Phí sử dụng: 36000.0đ/tháng/1 tài khoản
Các chức năng chính:
- Gán vai trò giao hàng cho phòng ban/đối tác tương ứng
- Tạo & giao chuyến giao hàng
- Theo dõi chi tiết hành trình giao hàng